Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów

Nowi pracownicy Katedry Badania Gier i Technologii Informacyjnych (grant NCN OPUS)

Z przyjemnością informujemy, że w naszym Instytucie zatrudniono nowego adiunkta (post-doc), Leszka Świecę, oraz dwie stypendystki: Patrycję Chebę oraz Olgę Załęską. Nowi pracownicy zatrudnieni są w Katedrze Badania Gier i Technologii Informacyjnych, co związane jest z realizacją grantu kierowanego przez prof. Piotr Siudę i przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki (grant OPUS 22, pt. „Sieci kłącza, obieg znaczeń i treści oraz konteksty offline internetowego handlu narkotykami”).

Przedstawiamy sylwetki nowych członków zespołu badawczego realizującego grant:

Dr Leszek Świeca

Dr Leszek Świeca posiada stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach, jest absolwentem Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2022 roku obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską. Pokazał w niej, jak precyzyjnie oceniać poziom komunikatów perswazyjnych. Dowiódł, że pomocne jest tutaj użycie zarówno klasycznej ilościowej analizy zawartości, jak i leksykalnej ilościowej analizy zawartości umożliwiającej ustalenie tekstowego obrazu świata oraz pomiar stylistyczny. Ukończył (dwuletni) Jagiellonian Interdisciplinary PhD Programme, który jest elitarną formą wsparcia dla najlepszych doktorantów UJ. Był pięciokrotnie stypendystą Rektora UJ. Zrealizował roczny staż naukowy w Zakładzie Algorytmiki i Inteligencji Obliczeniowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się w obszarze wojen informacyjnych.

Mgr Patrycja Cheba

Mgr Patrycja Cheba jest doktorantką w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz absolwentką Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej (sekcja: Forum Młodych Medioznawców i Komunikologów) oraz zespołu redakcyjnego naukowego półrocznika elektronicznego „Com.press”. Brała udział w projekcie badawczym realizowanym przez Priorytetowy Obszar Badawczy Heritage w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim. W pracy doktorskiej koncentruje się na badaniu strategii komunikacji Ministerstwa Zdrowia na Twitterze, w tym w szczególności na kampaniach społecznych. Jej inne zainteresowania badawcze obejmują netnografię oraz zachowania użytkowników w internecie.

Olga Załęska

Olga Załęska ukończyła studia licencjackie w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej oraz na kierunku Artes Liberales na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie studiuje filologię polską oraz etnologię i antropologię kulturową na studiach II stopnia na Uniwersytecie Warszawskim, a także ekonomię w Szkole Głównej Handlowej. W swojej pracy naukowej prowadziła między innymi badanie etnograficzne na Podkarpaciu poświęcone zagadnieniu kształtowania się tożsamości etnicznych podczas II wojny światowej. Zajmowała się również etnografią cyfrową, w tym badaniami w przestrzeniach skupiających osoby bezdzietne z wyboru. Obecnie przygotowuje pracę magisterską o rekreacyjnym użytkowaniu substancji psychoaktywnych. Badawczo interesuje się klasami społecznymi, gender studies, studiami nad pamięcią oraz działaniami subwersywnymi.