Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów

Konferencje

I Studencka Konferencja Naukowa "Media - Człowiek - Świat cyfrowy"

We wtorek 28.03.2023 r. odbyła się I Studencka Konferencja Naukowa "Media - Człowiek - Świat cyfrowy" zorganizowana przez Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów.Referaty zaprezentowali studenci kierunków: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, socjologia, humanistyka drugiej generacji, pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią.

Program konferencji.

IV Ogólnopolskie Seminarium Młodych Medioznawców i Komunikologów

W dniu 4 grudnia 2019 roku w Bibliotece Głównej UKW odbyło się IV Ogólnopolskie Seminarium Młodych Medioznawców i Komunikologów, które zostało zorganizowane przez dr Dominikę Popielec z Katedry Dziennikarstwa i Badań nad Mediami we współpracy z sekcją badawczą Forum Młodych Medioznawców i Komunikologów Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Uczestników seminarium powitali: dr Dominika Popielec oraz Dyrektor Instytutu Komunikacji Społecznej prof. UKW Radosław Sajna. W obradach plenarnych młodzi medioznawcy, komunikolodzy i groznawcy wysłuchali wykładów przygotowanych przez prof. Politechniki Gdańskiej Jana Krefta, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Urszulę Doliwę, dr. Michała Mochockiego oraz prezesa INDID Filipa Gołębiewskiego. Po sesji plenarnej uczestnicy prezentowali wyniki swoich badań w czterech grupach roboczych.
Organizator seminarium dr Dominika Popielec dziękuje za pomoc i zaangażowanie następującym osobom: Dyrektorowi Instytutu Komunikacji Społecznej i Mediów prof. Radosławowi Sajnie, dr Marcie Tymińskiej, mgr. Krzysztofowi Chmielewskiemu, mgr Ewie Parszyk, mgr. Piotrowi Grendzie, pani Karolinie Zajączkowskiej, pani Kindze Smerlińskiej, pani Aleksandrze Wiśniewskiej, pani Joannie Wiśniewskiej, pani Julii Petsch, panu Karolowi Knitterowi, pani Julii Nowak.

Media o seminarium:

Radio PIK - Wsłuchaj się w nowoczesność

Narracje historyczne we współczesnym świecie

UKW Biblioteka główna 21 października 2019 r.

W 2018 roku Polska świętowała stulecie odzyskania niepodległości. W kontekście tego wyjątkowego dla naszego państwa wydarzenia, powracano także do innych istotnych aspektów historii. Poszczególne obchody rocznicowe, organizowane w Polsce oraz w innych państwach Europy i świata, skłaniają do pogłębionej refleksji na temat miejsca i roli, jaką odgrywają wydarzenia historyczne we współczesnym dyskursie publicznym.

Rok 2019 związany jest również z wieloma istotnymi dla Polski i świata wydarzeniami rocznicowymi: 75-ta rocznica Powstania Warszawskiego, 80-ta rocznica wybuchu II wojny światowej, czy 30-lecie pierwszych częściowo wolnych wyborów w Polsce i upadku muru berlińskiego, będącego następstwem wydarzeń, do których doszło wcześniej w Europie Wschodniej, to tylko wybrane przykłady. Przygotowania i przebieg kolejnego „roku rocznic” wywołały ponadto dyskusje na temat ścierania się w poszczególnych państwach świata nierzadko przeciwstawnych wobec siebie narracji historycznych, rozumianych przede wszystkim jako sposób przedstawiania i interpretacji poszczególnych faktów historycznych.

Tematyka konferencji:

 • miejsce i rola historii Polski w dyskursie międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem przekłamań pojawiających się na jej temat
 • narracje historyczne w dyskursie publicznym wybranych państw świata, zwłaszcza Polski, Niemiec, Ukrainy czy Rosji
 • manipulowanie obrazami przeszłości dla osiągania określonych celów w polityce wewnętrznej i międzynarodowej wybranych państw świata
 • sposoby reakcji na manipulacje historyczne, pojawiające się też w ostatnich latach w Europie, w kontekście szeroko pojętej dezinformacji
 • tworzenie wspólnych podręczników do historii
 • prowadzenie „pozytywnej” i „negatywnej” polityki historycznej we współczesnym świecie
 • historia w polityce wewnętrznej i międzynarodowej innych wybranych państw świata
 • prawne granice wolności twórczości artystycznej a prawda historyczna w sztuce
 • historia w przekazie medialnym wybranych państw świata
 • odwołania do wydarzeń historycznych w mediach społecznościowych 
 • wyobrażenia o przeszłości w czasach kultury audiowizualnej
 • filmy fabularne jako narzędzie kształtowania świadomości historycznej społeczeństwa
 • dokumenty filmowe i telewizyjne w upowszechnianiu wiedzy historycznej
 • edutainment historyczny - doświadczenia polskie i zagraniczne
 • nawiązania do wydarzeń historycznych w grach
 • rekonstrukcje historyczne i wizualizacje historyczne
 • muzyka jako nośnik wiedzy historycznej
 • rola języka w promowaniu historii
 • lingwistyka kulturowa a narracje historyczne i dyskurs polityczny
 • komunikacja międzykulturowa a potrzeba własnej narodowej narracji historycznej
 • Internet w historii - historia w Internecie
 • narracyjne muzea multimedialne
 • wpływ kultury audiowizualnej na narracje o przeszłości.

Przytoczone powyżej zagadnienia nie stanowią zamkniętego katalogu, lecz są jedynie propozycją do podjęcia dyskusji również nad innymi aspektami związanymi z  miejscem i rolą narracji historycznych we współczesnym świecie.

Więcej na temat konferencji

The Future of Media, Mediatization, Journalism and Communication

7-8 May 2019

The international conference The Future of Media, Mediatization, Journalism and Communication will be part of the celebrations of the 50th anniversary of the University and the 500th anniversary of the heritage of Leonardo da Vinci (1452-1519). The founder of Microsoft, Bill Gates, after the acquisition in 1994 (for over $ 30 million) of this Renaissance genius’ notes ("Codex Leicester"), said the computer is a reflection of ​​Leonardo da Vinci’s ideas. The special panel on the first day of the conference is to be devoted to the heritage of Leonardo and other geniuses whose minds were ahead of the ages in which they lived. Thanks to the inventions of Edison, Marconi, Tesla and many others, including those living today, like the mentioned Bill Gates or Tim Berners-Lee (the inventor of the World Wide Web), people today use technologies that enable fast, efficient, interactive communication, and the works of Leonardo and others geniuses are now easily available in the global Network, in digital form, being an inspiration for further activities for the development of civilization. Using this inspiration, the conference is organized to exchange ideas, opinions, results of research and predictions related to the development of media, journalism, various forms of communication and mediatization of social life in various dimensions.The conference panels are to concern in particular (but not limited to): 

                - the future of media, including:

                               - public, local/regional and community media

                               - printed press in the face of proliferation of the Internet sources of information

                               - radio and television in the era of digitalization and multimedia communication

                - the future of mediatization of social life and gamification, including:

                               - mediatization of politics on a local, national and international scale

                               - mediatization of sports and Olympic Games, including e-sport

                               - mediatization of culture, gamification, robotics, cyborgs and VR

                - the future of journalism, including:

                               - online and data journalism

                               - investigative journalism (also international)

                               - specialist journalism (political, cultural, sports reporting etc.)

                - the future of various forms of communication, including:

                               - communication in social networks

                               - political communication in the cyberspace

                               - global communication, environmental communication etc.

The event accompanying the conference will be the pre-premiere of an educational computer game devoted to overcoming the spiral of violence as part of the project #Again Never Again: Teaching Transmission of Trauma and Remembrance Through Experiential Learning. The project's participants, led by scientists from the University of Turku (Finland), are partners from 7 other countries, including Poland (see the project’s website: https://againneveragain.eu). The conference is free (no conference fee) and addressed to experts in media and communication studies, information science, game studies, sociology, political science, law, cultural studies and other specialists whose research is related to the topic of the conference.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji znajdują się na stronie: https://futureofmedia.ukw.edu.pl

 

Forum Etyki Słowa - 15-16 marca 2018

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji znajdują się na stronie:  www.forumetykislowa.ukw.edu.pl

 

Z okazji dziesiątej rocznicy powstania Stowarzyszenia Etyki Słowa organizowana jest ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa.  Pragniemy, aby była ona poświęcona wspólnej dyskusji nad etyką komunikacji, językiem aksjologii. Żywimy nadzieję, że z naszego zaproszenia skorzystają zarówno językoznawcy, literaturoznawcy, kulturoznawcy, jak i przedstawiciele innych dyscyplin naukowych, nadając forum na temat etyki słowa interdyscyplinarny charakter, integrując tym samym środowiska naukowe reprezentujące różnorodne koncepcje, kierunki oraz metody badawcze.  Zachęcamy do podjęcia refleksji nad szeroko rozumianą problematyką etyki komunikowania i aksjologii w różnego typu tekstach i dyskursach w obliczu narastającej mowy nienawiści oraz brutalizacji języka w przestrzeni publicznej.  

 

PROPONOWANA TEMATYKA KONFERENCJI:

 • etyka komunikowania społecznego i politycznego, a zwłaszcza problem postępujacej brutalizacji języka polityki i mediów;
 • język wartości w komunikowaniu społecznym i politycznym,
 • etyka i wartościowanie w dyskursie medialnym, mediach społecznościowych, Internecie;
 • odmiany języka a język wartości,
 • językowy obraz wartości w tekstach literackich XX i XXI w.,
 • etyka we współczesnych tekstach kultury.