Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów

Jakość Kształcenia

Efekty kształcenia

WIEDZA

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA W OBSZARZE NAUK SPOŁECZNYCH

 

STUDENT:

K_W01

ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych (nauki o komunikowaniu, socjologii,  psychologii, prawa,  politologii, ekonomii) ich miejscu w systemie nauk oraz znaczenie dla kultury, w tym dla rozwoju mediów 

K_W02

ma ogólną wiedzę o wybranych zagadnieniach z dziedzin: nauki o komunikowaniu, socjologii, psychologii, prawa, politologii, ekonomii -  potrzebnych do stworzenia systemu wiedzy istotnej dla pracy dziennikarza, rzecznika prasowego, pracownika agencji reklamowej, specjalisty w zakresie public relations

K_W03

ma podstawową wiedzę o człowieku jako podmiocie procesów komunikacyjnych oraz o strukturach i instytucjach istotnych z punktu widzenia komunikacji społecznej

K_W04

ma podstawową wiedzę na temat instytucji medialnych oraz ich wzajemnych powiązań

K_W05

ma podstawową wiedzę na temat funkcjonowania współczesnych systemów politycznych

K_W06

zna rodzaje więzi społecznych z punktu widzenia nauk o komunikacji, psychologii i socjologii

K_W07

ma wiedzę na temat reguł zachowań komunikacyjnych (uwarunkowanych obyczajem, prawem i etyką)

K_W08

ma podstawową wiedzę na temat reklamy, pracy rzecznika prasowego oraz public relations

K_W09

zna najważniejsze metody analizy zjawisk kulturowych

K_W10

zna metody analizy i interpretacji przekazów medialnych

K_W11

ma wiedzę o metodach i narzędziach zbierania danych oraz literatury, niezbędnych do napisania pracy dyplomowej

K_W12

zna metodykę tworzenia tekstów prasowych, zasady funkcjonowania radia oraz telewizji

K_W13

ma wiedzę na temat sposobu właściwego użytkowania Internetu

K_W14

ma wiedzę na temat historii mediów w Polsce i na świecie

K_W15

ma wiedzę na temat najważniejszych aktów prawnych, w tym na temat prawa autorskiego

K_W16

zna podstawowe pojęcia związane z public relations i posiada znajomość modeli i zasad komunikacji instytucji z publicznością

EFEKTY KSZTAŁCENIA W OBSZARZE NAUK HUMANISTYCZNYCH

K_W17

ma podstawową wiedzę o charakterze nauk humanistycznych (filozofii, filologii, kulturoznawstwa, historii) ich miejscu w systemie nauk oraz znaczenie dla kultury, w tym dla rozwoju mediów 

K_W18

ma ogólną wiedzę o wybranych zagadnieniach z dziedziny filozofii, filologii, kulturoznawstwa,   historii, potrzebnych do stworzenia systemu wiedzy istotnej dla pracy dziennikarza, rzecznika prasowego, pracownika agencji reklamowej, specjalisty w zakresie public relations

 

UMIEJĘTNOŚCI

EFEKTY KSZTAŁCENIA W OBSZARZE NAUK SPOŁECZNYCH

STUDENT:

K_U01

potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne, zachodzące w Polsce i na świecie

K_U02

potrafi prawidłowo interpretować zjawiska z dziedziny komunikowania społecznego

K_U03

potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizy zjawisk w obserwowanej i przeżywanej rzeczywistości

K_U04

potrafi analizować przyczyny i przebieg zjawisk w różnych kontekstach społecznych, politycznych, kulturowych

K_U05

potrafi prognozować skutki zachodzących zjawisk społecznych, politycznych, kulturowych z wykorzystaniem metod i narzędzi właściwych dla badań społecznych

K_U06

ma umiejętność zbierania materiałów i wykorzystywania ich w formułowaniu przekazów komunikacyjnych

K_U07

umie stosować przepisy prawa, odnoszące się do mediów, reklamy i public relations

K_U08

ma podstawowe umiejętności badawcze, umie posługiwać się obserwacją, wywiadem, ankietą

K_U09

umie planować i realizować projekty związane z reklamą, public relations, pracą rzecznika prasowego

K_U10

potrafi wykorzystać opiekę promotora dla formułowania problemów i hipotez badawczych, stosowania właściwych narzędzi i zredagowania pracy dyplomowej

K_U11

umie samodzielnie formułować problemy  i proponuje rozwiązanie tych problemów, potrafi wdrażać proponowane rozwiązania

K_U12

ma umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych w świetle wiedzy socjologicznej, filozoficznej, historycznej, kulturoznawczej, filologicznej, prawnej, psychologicznej

K_U13

czyta ze zrozumieniem teksty prasowe w języku polskim i angielskim

K_U14

umie napisać tekst w języku polskim i angielskim na temat zjawisk społecznych

K_U15

umie przygotować i wygłosić tekst w języku polskim i angielskim na temat zjawisk społecznych

EFEKTY KSZTAŁCENIA W OBSZARZE NAUK HUMANISTYCZNYCH

K_U16

potrafi prognozować skutki zachodzących zjawisk społecznych, politycznych, kulturowych z wykorzystaniem metod i narzędzi właściwych dla badań humanistycznych, w tym filologicznych

K_U17

ma umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych w świetle wiedzy filozoficznej, historycznej, kulturoznawczej, filologicznej

K_U18

umie rekonstruować językowy obraz świata na podstawie wybranych wypowiedzi, analizuje i interpretuje stereotypy i uprzedzenia

K_U19

pisze i mówi zgodnie z normami poprawności językowej i stylistycznej oraz innymi regułami zachowań językowych, potrafi oceniać teksty pod względem tych norm

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

EFEKTY KSZTAŁCENIA W OBSZARZE NAUK SPOŁECZNYCH

STUDENT:

K_K01

zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania i rozwoju

K_K02

potrafi współdziałać i pracować w grupie, zachowując szacunek dla ludzkich odmienności

K_K03

potrafi znaleźć odpowiednie osobowe źródła informacji, nawiązać z nimi kontakt i skłonić do współdziałania

K_K04

potrafi właściwie określić priorytety niezbędne w realizacji podjętego przez siebie i innych działania

K_K05

rozumie misję dziennikarza jako szczególny rodzaj misji społecznej

K_K06

prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu dziennikarza, zwłaszcza w zakresie problemów prawnych, obyczajowych i etycznych

K_K07

przewiduje społeczne oddziaływanie interpretowanych przekazów medialnych, reklamowych, internetowych, public relations, zwłaszcza w zakresie skutków prawnych, obyczajowych, politycznych i etycznych

K_K08

potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w celu napisania pracy dyplomowej oraz w celu realizowania zadań zawodowych

K_K09

potrafi  myśleć i działać ze świadomością dziedzictwa cywilizacyjnego i kulturowego kraju, Europy i świata

K_K10

potrafi samodzielnie zorganizować i przygotować materiały do programów w różnych mediach, mając świadomość hierarchii ważności wyznaczonych zadań

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

 

 

 

WIEDZA

EFEKTY KSZTAŁCENIA W OBSZARZE NAUK SPOŁECZNYCH

STUDENT:

K_W01

ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk społecznych i miejscu, jakie zajmuje w ich obrębie wybrane obszary dziennikarstwa i komunikacji społecznej, w tym: o dyskursach medialnych i ich typach, reklamie, marketingu, rzecznictwie prasowym, komunikowaniu międzykulturowym

K_W02

ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk społecznych i miejscu, jakie zajmuje w ich obrębie wybrane do zbadania zagadnienie

K_W03

ma rozszerzoną wiedzę o rodzajach instytucji społecznych, w tym instytucji medialnych: prasy, radia, telewizji, zna istotę dziennikarstwa internetowego oraz zna zadania mediów lokalnych i środowiskowych

K_W04

ma podstawową wiedzę o rodzajach struktur społecznych,  prawnych, politycznych

K_W05

ma uporządkowaną pogłębioną wiedzę szczegółową o różnicach między różnymi rodzajami dyskursu medialnego, w tym o różnicach gatunkowych

K_W06

rozumie sieć relacji pomiędzy redakcją, agencją reklamową, działami marketingu i public relations oraz jednostkami  zajmującymi się techniczną rejestracją oraz emisją przekazu

K_W07

ma rozszerzoną wiedzę o komunikacji międzyludzkiej, mechanizmach psychologicznych charakteryzujących funkcjonowanie grupy

K_W08

ma uporządkowaną wiedzę z zakresu prowadzenia negocjacji, zna główne zagadnienia z zakresu marketingu, reklamy i public relations

K_W09

ma rozszerzoną wiedzę o człowieku i jego aktywności komunikacyjnej, zarówno w obrębie jednej kultury, jak i wielu kultur, zna zewnętrzne uwarunkowania komunikacji międzyludzkiej, rozpoznaje psychologiczne  i socjologiczne mechanizmy relacji interpersonalnych

K_W10

ma wiedzę na temat użytkowników mediów, rozumie rolę mediów w kształtowaniu poglądów i postaw

K_W11

zna w pogłębiony sposób metody i narzędzia badań medioznawczych,  narzędzia stosowane w agencjach reklamowych i we współczesnym public relations, metody badania opinii publicznej, wybrane metody psychologii społecznej i socjologii, zna  sposoby argumentowania

K_W12

zna metody opisu wybranego przez siebie materiału badawczego

K_W13

ma pogłębioną wiedzę o systemach norm organizujących struktury społeczne: etycznych, prawnych, obyczajowych, w tym grzeczności komunikacyjnej, pragmatycznych, w tym służących skuteczności komunikacyjnej

K_W14

ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian w obrębie struktur społecznych, w tym kulturowych i politycznych

K_W15

ma pogłębioną wiedzę na temat teorii i poglądów dotyczących komunikowania społecznego

K_W16

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego oraz ochrony własności przemysłowej

K_W17

zna podstawowe pojęcia związane z marketingiem, opisuje systemy i źródła finansowania mediów, wskazuje opłacalność poszczególnych źródeł

EFEKTY KSZTAŁCENIA W  OBSZARZE NAUK HUMANISTYCZNYCH

K_W18

ma uporządkowaną wiedzę z zakresu wybranych obszarów filologii, teatroznawstwa, filmoznawstwa

K_W19

ma uporządkowaną wiedzę na temat współczesnych prądów kulturowych, w tym postmodernizmu

 

UMIEJĘTNOŚCI

EFEKTY KSZTAŁCENIA W OBSZARZE NAUK SPOŁECZNYCH

STUDENT:

K_U01

potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne w zakresie medioznawstwa, wiedzy o kulturze, politologii, prawa, socjologii

K_U02

potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną w zakresie analizy i interpretacji przekazu medialnego, samodzielnego przygotowania publikacji dziennikarskiej, adaptacji tekstu do odpowiedniego medium, wyznaczania granicy między gatunkami dziennikarskimi, skutecznego komunikowania się w obrębie jednej kultury oraz w obszarze międzykulturowym, typologii przekazów reklamowych i public relations,  nawiązywania relacji interpersonalnych,  argumentowania, strategii negocjacyjnych

K_U03

swobodnie porusza się po obszarach pomocnych do uzyskiwania informacji, w tym poprzez lekturę, Internet, nawiązywanie kontaktów ze specjalistami

K_U04

potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów społecznych, w tym funkcjonowania przekazu medialnego jako narzędzia porozumiewania się, kreowania świata przez media, zjawisk wynikających z różnic kulturowych, złożoności stosunków politycznych, ekonomicznych i kulturalnych, uwarunkowań prawnych; potrafi wyrażać własne opinie na temat tych zjawisk i uzasadniać te opinie

K_U05

potrafi zaplanować i przeprowadzić proste badania z wybranych zakresów

K_U06

potrafi przygotować samodzielny projekt prostego przedsięwzięcia medialnego

K_U07

potrafi przewidzieć sposoby zachowania się partnera w dyskusji i negocjacjach 

K_U08

samodzielnie planuje i realizuje zadania związane z pracą magisterską w zakresie dziennikarstwa i komunikacji społecznej

K_U09

posiada pogłębioną umiejętność posługiwania się poznanymi normami etycznymi, obyczajowymi i pragmatycznymi w celu rozwiązywania problemów

K_U10

potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu medioznawstwa, prawa, politologii, psychologii, socjologii dla wskazania tradycyjnych i nowych form przekazu prasowego, radiowego, telewizyjnego internetowego

K_U11

potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu medioznawstwa, prawa, politologii, psychologii, socjologii dla analizy i oceny przekazów reklamowych, public relations

K_U12

potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu medioznawstwa, prawa, politologii, psychologii, socjologii dla krytycznej oceny tych przekazów medialnych, reklamowych i public relations z punktu widzenia poznanych norm oraz pod względem skuteczności i atrakcyjności dla odbiorcy

K_U13

potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu psychologii społecznej i innych nauk dla nawiązywania i podtrzymywania relacji interpersonalnych

K_U14

samodzielnie proponuje rozwiązania problemów zawodowych, w tym etycznych, prawnych, obyczajowych i pragmatycznych, podejmuje rozstrzygnięcia i wdraża proponowane rozwiązania

K_U15

ma umiejętność pogłębionej  rozumienia i oceny  zjawisk społecznych w zakresie komunikowanie się z wykorzystaniem poznanych metod i narzędzi badawczych

K_U16

posiada umiejętność sporządzania prac pisemnych po polsku i po angielsku, w – w języku polskim – pracy magisterskiej

K_U17

posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania ustnych wystąpień publicznych w języku polskim i angielskim

K_U18

ma umiejętności językowe  w zakresie dziennikarstwa i komunikacji społecznej, posługuje się poprawną polszczyzną oraz językiem angielskim na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

EFEKTY KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE NAUK HUMANISTYCZNYCH

K_U19

potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu filologii, teatroznawstwa, filmoznawstwa  dla wskazania tradycyjnych i nowych form przekazu prasowego, radiowego, telewizyjnego internetowego

K_U20

potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu filologii, teatroznawstwa, filmoznawstwa dla  analizy i oceny przekazów reklamowych, public relations

K_U21

potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu filologii, teatroznawstwa, filmoznawstwa  dla krytycznej oceny tych przekazów medialnych, reklamowych i public relations z punktu widzenia poznanych norm oraz pod względem skuteczności i atrakcyjności dla odbiorcy

K_U22

ma umiejętność merytorycznego argumentowania

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

EFEKTY KSZTAŁCENIA W OBSZARZE NAUK SPOŁECZNYCH

STUDENT:

K_K01

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu doskonalenie zdobytych na studiach kompetencji w dziedzinie dziennikarstwa i komunikacji społecznej

K_K02

potrafi współdziałać i pracować w grupie

K_K03

docenia rolę rzetelnej informacji w relacjach międzyludzkich

K_K04

ma kompetencje dotyczące nawiązywania i podtrzymywania kontaktu

K_K05

ma szacunek dla odbiorcy przekazu kulturowego, w tym językowego

K_K06

potrafi dostrzec bariery komunikacyjne i je przezwyciężać

K_K07

prezentuje postawę otwartą wobec ludzi odmiennych kultur, szuka dróg konstruktywnego kompromisu

K_K08

potrafi włączyć się  w system relacji zawodowych w organizacji

K_K09

potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

K_K10

prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu

K_K11

umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów działań społecznych, w tym politycznych, dziennikarskich, marketingowych, reklamowych, public relations, potrafi przewidzieć skutki tych działań

K_K12

potrafi krytycznie i samodzielnie uzupełniać wiedzę i umiejętności w zakresie dziennikarstwa i komunikacji społecznej

K_K13

potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

EFEKTY KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE NAUK HUMANISTYCZNYCH

K_K14

aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy

K_K15

docenia rolę wiedzy o kulturze współczesnej jako o elemencie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, innych kontynentów

K_K16

uczestniczy w życiu kulturalnym, interesuje się wydarzeniami kulturalnymi