Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów
Studia Podyplomowe Zarządzania Instytucjami Kultury Studia Podyplomowe Zarządzania Instytucjami Kultury

Studia Podyplomowe Zarządzania Instytucjami Kultury

Informacja o Kierunku

Organizator
 • Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów
Kierownik
 • dr Katarzyna Domańska
Czas trwania
 • 2 semestry, zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele
Liczba słuchaczy
 • 20
Koszt uczestnictwa
 • 1 900 zł za semestr. Opłatę można uiścić jednorazowo lub w czterech ratach zgodnie z obowiązującym na uczelni harmonogramem opłat czesnego.
Kontakt:

Piotr Grenda
Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów, Katedra 
Tel. (52) 32 66 435 e-mail: grendap@ukw.edu.pl


Rekrutacja

Zapisy 
 • do 30 października każdego roku akademickiego
Wymagane dokumenty
 • odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia
 • ankieta osobowa, którą kandydat wypełnia podczas internetowej rejestracji na stronie podyplomowe.ukw.edu.pl
Miejsce składania dokumentów

Sekretariat Instytutu Komunikacji Społecznej i Mediów,
ul. Szymanowskiego 3, p. 1.38
85-074 Bydgoszcz,

Dodatkowe informacje
 • O przyjęciu kandydata na studia podyplomowe decyduje zasada kolejności zgłoszeń.
Kontakt

Piotr Grenda
Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów, 
Tel. (52) 32 66 435 e-mail: grendap@ukw.edu.pl


Informacje ogólne

Studium jest przeznaczone dla absolwentów studiów magisterskich i licencjackich. Przygotowuje do pracy w charakterze menadżera kultury i organizatora imprez kulturalnych, zarządzającego instytucją kultury. Kształci umiejętności: organizowania i zarządzania instytucjami kultury, pozyskiwania funduszy dodatkowych, zarządzania projektami, pozyskiwania sponsorów, współpracy z organizacjami rządowymi i pozarządowymi, działania marketingowe, budowania pozytywnego wizerunku instytucji i budowania marki instytucji, w zakresie działań promocji i reklamy oraz media relations.

Absolwenci mogą podjąć pracę w bibliotekach, teatrach, kinach, muzeach, galeriach sztuki, agencjach artystycznych, urzędach samorządowych.

Zajęcia prowadzą doświadczeni pracownicy UKW, profesjonaliści, eksperci z zakresu kultury, pracownicy instytucji kultury. Większość zajęć odbywa się w formie warsztatowej.

Umiejętności:

 • zarządzania instytucjami w gospodarce wolnorynkowej,
 • animacji kultury
 • sprawnego komunikowania w organizacji i poza nią
 • pozyskiwania sponsorów
 • motywowania pracowników
 • przygotowywania imprez kulturalnych
 • podejmowania działań marketingowych
 • promocji instytucji w mediach
 • budowania marki instytucji kultury

wiedza dotycząca:

 • organizacji i funkcjonowaniu instytucji kultury
 • nowoczesnych metod zarządzania
 • zarządzania zasobami ludzkimi
 • źródeł finansowania kultury
 • pozyskiwania funduszy zewnętrznych
 • zarządzania projektami
 • public relation
 • prawnych podstaw funkcjonowania instytucji kultury
 • ochrony dziedzictwa kulturowego
 • ochrony własności intelektualnej
 • informacji i komunikacji w kulturze
 • budowania marki instytucji kultury

PROGRAM PRZEDMIOTOWY

 • Animacja kultury
 • Dostępność kultury - staże i wolontariat
 • Marketing i promocja w kulturze
 • Media w działalności instytucji kultury  - prasa, radio, telewizja.
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Organizacja i zarządzanie instytucją kultury
 • Podstawy prawne funkcjonowania instytucji kultury
 • Projekt
 • Warsztat z zarządzania kulturą w sieci
 • Warsztaty z informacji i komunikacji  w działalności instytucji kultury
 • Warsztaty z social media w kulturze
 • Warsztaty z sponsoringu, fundraisingu, crowdfunding
 • Warsztaty z zarządzania projektami
 • Warsztaty z źródeł finansowania działalności kulturalnej
 • Zarządzanie dziedzictwem kulturowym
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi