Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów

Studia Podyplomowe Zarządzania Instytucjami Kultury Studia Podyplomowe Zarządzania Instytucjami Kultury

Studia Podyplomowe Zarządzania Instytucjami Kultury

 INFORMACJA O KIERUNKU

Organizator

Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów, Katedra Prasoznawstwa i Informatologii

Kierownik

dr Katarzyna Domańska.

Czas trwania

2 semestry, zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele

Liczba słuchaczy

30

Koszt uczestnictwa

1 850 zł za semestr.

Opłatę można uiścić jednorazowo lub w czterech ratach zgodnie z obowiązującym na uczelni harmonogramem opłat czesnego.

Kontakt

Piotr Grenda
Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów, Katedra 
Tel. (52) 32 66 435 e-mail: grendap@ukw.edu.pl

 

Informacje ogólne

Studium jest przeznaczone dla absolwentów studiów magisterskich i licencjackich. Przygotowuje do pracy w charakterze menadżera kultury i organizatora imprez kulturalnych, zarządzającego instytucją kultury. Kształci umiejętności: organizowania i zarządzania instytucjami kultury, pozyskiwania funduszy dodatkowych, zarządzania projektami, pozyskiwania sponsorów, współpracy z organizacjami rządowymi i pozarządowymi, działania marketingowe, budowania pozytywnego wizerunku instytucji i budowania marki instytucji, w zakresie działań promocji i reklamy oraz media relations.

Absolwenci mogą podjąć pracę w bibliotekach, teatrach, kinach, muzeach, galeriach sztuki, agencjach artystycznych, urzędach samorządowych.

Zajęcia prowadzą doświadczeni pracownicy UKW, profesjonaliści, eksperci z zakresu kultury, pracownicy instytucji kultury. Większość zajęć odbywa się w formie warsztatowej.

 

Kwalifikacje:

Umiejętności:

 • zarządzania instytucjami w gospodarce wolnorynkowej,
 • animacji kultury
 • sprawnego komunikowania w organizacji i poza nią
 • pozyskiwania sponsorów
 • motywowania pracowników
 • przygotowywania imprez kulturalnych
 • podejmowania działań marketingowych
 • promocji instytucji w mediach
 • budowania marki instytucji kultury

 

wiedza dotycząca:

 • organizacji i funkcjonowaniu instytucji kultury
 • nowoczesnych metod zarządzania
 • zarządzania zasobami ludzkimi
 • źródeł finansowania kultury
 • pozyskiwania funduszy zewnętrznych
 • zarządzania projektami
 • public relation
 • prawnych podstaw funkcjonowania instytucji kultury
 • ochrony dziedzictwa kulturowego
 • ochrony własności intelektualnej
 • informacji i komunikacji w kulturze
 • budowania marki instytucji kultury

 

REKRUTACJA

Zapisy

do 30 września każdego roku akademickiego

Wymagane dokumenty

·    odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia

·    ankieta osobowa, którą kandydat wypełnia podczas internetowej rejestracji na stronie odyplomowe.ukw.edu.pl

Miejsce składania dokumentów

Sekretariat Instytutu Komunikacji Społecznej i Mediów,
ul. Szymanowskiego 3, p. 1.38
85-074 Bydgoszcz,

Dodatkowe informacje

O przyjęciu kandydata na studia podyplomowe decyduje zasada kolejności zgłoszeń.

Kontakt

Piotr Grenda
Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów, 
Tel. (52) 32 66 435 e-mail: grendap@ukw.edu.pl

 

PROGRAM PRZEDMIOTOWY

 • Polityki kulturalne
 • Organizacja i zarządzanie instytucją kultury
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Podstawy prawne funkcjonowania instytucji kultury 
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Źródła finansowania działalności kulturalnej
 • Animacja kultury
 • Marketing i promocja w kulturze
 • Social media w kulturze
 • Sponsoring, fundraising, crowdfdunding
 • Zarządzanie projektami 
 • Media w działalności instytucji kultury
 • Informacja i komunikacja w działalności instytucji kultury
 • Zarządzanie kulturą w sieci
 • Seminarium